บริการรับทำเงินเดือนโดยโปรแกรมระบบเงินเดือน Businบess Plus Payroll for Windows

 • จัดเก็บประวัติพนักงาน
 • จัดทำการกำหนดค่าสวัสดิการต่างๆ ของบริษัท
 • รองรับรอบการจ่ายของพนักงานแบบ เดือนละครั้ง ครึ่งเดือนหรือรายสัปดาห์
 • คำนวณ ค่าแรง รายเดือน รายวัน  รายชิ้น  ค่าล่วงเวลา ค่ากะ 
 • คำนวณ กองทุน  ประกันสังคม ภาษี เงินกู้ เงินผ่อนต่างๆ
 • รายงานยอดเงินตามพนักงานประจำงวด  รายงานสรุปยอดเงินตามแผนก (เพื่อส่งบัญชี)  รายงานอื่น ๆ ปรับแต่งตามลูกค้า
 • รายงานใบแจ้งยอดเข้าบัญชี่ , รายงานยอดจ่ายเงินสด, ใบเซ็นต์รับเงินเดือน
 • รายงานยอดสะสมกองทุน   และ ไฟล์ส่งกองทุนต่างๆ
 • รายงานการโอนธนาคาร และไฟล์ส่งธนาคาร
 • จัดพิมพ์ Pay Slip พนักงาน
 • จัดทำรายงานส่งเงินสมทบหประกันสังคม (สปส.1-01) พร้อมไฟล์ส่งประกันสังคม
 • จัดทำรายงานส่งประกันสังคมสำหรับพนักงานเข้าใหม่ สปส.1-03 หรือ สปส.1-03/1
 • แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน สปส.6-09 (พนักงานลาออก)
 • ทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07) ของประกันสังคม
 • จัดทำแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก)
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) นำส่งสรรพากร ส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
 • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.1ก) พร้อมส่งสรรพากร
 • รายงานเปรียบเทียบต่างๆ
 • หนังสือแจ้งการปรับอัตราเงินเดือน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการผ่านงาน
 • ทะเบียนลูกจ้างตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
 • แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำปี (สท.4) (รายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   


     

 • ประวัติพนักงานเข้าใหม่
 • รายชือพนักงานลาออก ,ปรับเงินเดือน
 • ข้อมูลรายได้และรายการหักประจำงวด

บริการรับทำเงินเดือน โดยผู้เชี่ยวชาญ

K.T. SUPPORT AND PAPER CO.,LTD.
0-2444-9964, 0-2444-9984
HOT LINE: 088-566-6559 , 098-964-2693
The Best Choice For You
LineID:@ktsupport
- บริษัทรับทำเงินเดือนโดยระบบเงินเดือนมาตรฐานตามกรมสรรพากร ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ
- ลดปัญหารในการจ้างบุคคลกรที่มีความชำนาญ
- ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า Software และค่าอบรมพนักงาน ค่าบำรุงรักษา
- ลดปัญหาการรั่วไหลข้อมูลเงินเดือนในองค์กร